CímlapSzolgáltatásokProjektmenedzsment-pályázatírásMegvalósithatósági tanulmányok

Megvalósíthatósági tanulmányok készítése

Turisztika

A regionális operatív programok egyik legnépszerűbb pályázati típusa a KKV-k körében a kereskedelmi szálláshelyfejlesztés. Természetesen ezen pályázati dokumentációknak is kötelező eleme a megvalósíthatósági tanulmány, melyet szakértőink készítenek. A megvalósíthatósági tanulmány lényege, hogy meggyőzze az értékelőket arról, hogy érdemes támogatni a projektet, mert az jól átgondolt, logikusan felépített, pénzügyi szempontból reálisan megtervezett illetve fenntartható.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése egy folyamat, melynek vannak fázisai. A legkedvezőbb az, ha szakértői tanácsainkkal a tervezési szakasz kezdetén bekapcsolódhatunk a munkába, így jól időzített javaslatainkkal elkerülhetővé válnak a szükséges tervmódosítások miatti plusz költségek. Ha már kész tervek és árajánlatok alapján kell dolgoznunk, úgy pályázatíróink felmérik azok pályázati kiírás által meghatározott minőségét és amennyiben szükséges javaslatokat tesznek azok módosítására, itt megbízónk dönt arról, hogy a nagyobb nyerési esély érdekében figyelembe veszi-e ilyen irányú tanácsainkat. Ha csak a végső fázisban tudunk bekapcsolódni a folyamatba- azaz, nincs idő a tervek és árajánlatok semmilyen jellegű módosításra- szakértő kollégáink akkor is megpróbálják a legjobbat kihozni az adott projektből esetleges egyéb vállalások felvetésével.

A tanulmányok meghatározott logikai sorrendet követően épülnek fel: elsőként vizsgálatra kerül az útmutató által meghatározott módszertan. Amennyiben ezt abszolváltuk, elkezdődhet a projektgazda és a menedzsment bemutatása, a projekt társadalmi-gazdasági-környezeti hátterének bemutatása, a fejlesztési igény megalapozottságának bemutatása helyzetértékeléssel, Swot elemzéssel, kereslet-kínálat elemzéssel. Ezután változatelemzést készítünk, általában be kell mutatni a projekt nélküli alternatívát vagy a támogatás nélkül megvalósuló fejlesztések mértékét, hatását. A leglényegesebb momentum a megvalósítási javaslat részletes bemutatása, mely magába foglalja a műszaki tartalom részletes leírását, részletes működési javaslatot, marketingstratégiát, cselekvési ütemtervet.

 

Kiemelten fontos része a tanulmánynak a pénzügyi elemzés és a költséghaszon elemzés, ahol leírásra és kiszámításra kerülnek a projekt pénzügyi teljesítmény mutatói illetve a fejlesztés közgazdasági teljesítménymutatói. A kockázatelemzés elkészülte után teljes képet kapunk a projektről, így összeállításra kerülhet a tanulmány elején szereplő vezetői összefoglaló. Fontos, hogy az összefoglaló logikus és rövid legyen(maximum 2 oldal), tényszerű adatokat tartalmazzon a fejlesztés legfőbb jellemzőivel, továbbá, hogy reális és a tanulmány alfejezeteiben alátámasztott információk szerepeljenek benne.

Összefoglalva a turisztikai témájú tanulmányok minőségi elkészítéséhez szolgáltatásunkat már a tervezés vagy a projektötlet kidolgozásakor célszerű igénybe venni. A tanulmány elkészítéséhez széleskörű és mélyreható pénzügyi elemzéseket végzünk, melyekhez nélkülözhetetlen a közgazdasági szemlélet.

Energetika

A Környezet és Energia Operatív Program prioritásai kötött található a hatékonyabb energiafelhasználás és a megújuló energiahordozók növelése. Ezen témák magukba foglalják a megújuló energia alapú villamosenergia-, valamint biometán-termelést, épületenergetikai fejlesztéseket és közvilágítás korszerűsítését, esetlegesen megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. A projekteknek megvalósíthatósági tanulmányon kell alapulniuk, melyben sor kerül a projekt részletes ismertetésére, a projektjavaslat kidolgozására, a projekt pénzügyi fenntarthatóságának bemutatására. A megvalósíthatósági tanulmány benyújtása a pályázattal egyidejűleg szükséges, az értékelők számára a döntés alapjául szolgál, valamint támogatás esetén ez alapján valósítható meg a beruházás.

A megvalósíthatósági tanulmányban bemutatjuk a projektgazdát, a projektmenedzsment szervezetet, ismertetjük a kiinduló állapotot, a jelenlegi helyzetet. Bemutatjuk a projekt célját, indokoltságát, valamint a tervezett eredményeit, hatásait. A változatelemzés eredményeként a legoptimálisabb változatot elemezzük, ismertetjük műszaki paramétereit, a berendezéseket, azok jellemzőit. A megvalósíthatósági tanulmánynak tartalmaznia kell a projekt környezeti fenntarthatóságát, az esélyegyenlőségre gyakorolt hatását és a környezetvédelmi szempontokat. Bemutatjuk a megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyeket, valamint a projektet érintő szabályozási környezetet. A beruházás pénzügyi megalapozottságának és pénzügyi fenntarthatóságának alátámasztására pénzügyi elemzést végzünk, bemutatjuk a beruházási költségeket, elkészítjük a pénzügyi és műszaki ütemtervet, megbecsüljük a projektből származó bevételeket és keletkező költségeket (cash-flow kimutatás). Bemutatjuk a fejlesztés eredményekként elért energia-megtakarítást és annak költségeit.

A bíráló bizottság a megvalósíthatósági tanulmányt több szempontból vizsgálja és értékeli a szakmai bírálat során. Megvizsgálják a pályázó szervezet és a projekt megfelelőségét, illeszkedését a célkitűzésekhez. Értékelik a projektmenedzsment szervezetet a szaktudás és tapasztalatok alapján, az energetikai műszaki tartalmat, ennek érdekében energetikai szakértőink a legoptimálisabb megoldást javasolják, amely a környezetvédelem szempontjából példamutató, és egyben a pályázó számára hosszú távon költségmegtakarítást eredményez, így a projekt költséghatékony lesz.

Hogyan járulunk hozzá, hogy a megvalósíthatósági tanulmány megalapozza a támogatás megítélésének szükségességét?

  • Energetikai szakértőink az energetikai számítások elvégzése után több opcionális megoldást tárnak ügyfeleink elé
  • Az energetikai szakértők tanácsait, javaslatait megfogadva olyan technológiák juthatnak el a pályázókhoz, melyek újak a hazai piacon, azaz mintaprojektek kidolgozására is képesek vagyunk
  • A megvalósíthatósági tanulmányok tapasztalt pályázatírók és tapasztalt energetikai szakértők együtt közösen készítik helyszíni bejárást, feltérképezést követően
  • A megvalósíthatósági tanulmányokat az értékelési szempontrendszert szem előtt tartva készítjük el, hogy a tanulmány a szakmai bírálat során megfeleljen a bíráló bizottság által támasztott kritériumoknak, elvárásoknak
  • Bemutatjuk, hogy munkatársaink részvételével, a projekt lebonyolításához olyan projektmenedzsment teamet állítunk fel, mely a szükséges tapasztalatok birtokában zavartalanul képes lefolytatni a pályázatban foglaltak megvalósítását és az elnyert összeg lehívását

Összességében elmondhatjuk, hogy cégünk a piacon egyedülálló módon készíti energetikai pályázatait, hiszen energetikus szakértőink belső munkatársként dolgoznak pályázatíróinkkal, így gördülékenyebb tanácsadást és hatékonyabb dokumentációkészítést tudunk biztosítani ügyfeleink számára.

Város és településfejlesztés

Településfejlesztési koncepció

A településfejlesztési koncepció - melynek meglétét kötelezően írja elő az Önkormányzati törvény- magában foglalja a település jövőképét, meghatározza a fejlesztési irányvonalakat, illetve azt, hogy milyen lépésekre van szükség a célok eléréséhez. Gazdasági, társadalmi, műszaki intézményi és környezeti problémákra keresi a megoldást és tárja fel a legkézenfekvőbb módszereket az erőforrások felhasználásához. Ez a dokumentum a vállalkozói piac számára is különösen fontos, hiszen a befektetők a koncepcióban foglalt helyzetelemzések révén világos képet kaphatnak lehetőségeikről, jövőbeni terveik realitásairól összekapcsolva az önkormányzati és a vállalati szektort. A település fejlődésével, a lakosság összetételének változásával a településfejlesztési koncepció is felülvizsgálatra szorul, valamint a koncepcióban addig foglaltak teljesítésének értékelése sem maradhat el.

Integrált városfejlesztési stratégia és kapcsolódó akcióterületi tervek

Az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) egy fejlesztési szemléletű középtávú (7-8 év) dokumentum, amelynek célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása a városokban, a városrészre vonatkozó célok meghatározása, és azok középtávú megvalósítása. Igen nagy hangsúlyt fektet a város hosszú távú jövőképére, de ezen kívül ugyanolyan nyomatékot kap a tájékoztatás a helyi, vagy helyben telephelyet létrehozni kívánó befektetők, vállalkozások számára. Az IVS újszerű eleme, hogy a helyzetértékelésre alapozó fejlesztési célok és irányok meghatározásán túl megvalósítási elemeket is magában foglal. Ilyenek például a forráskoordináció, ingatlangazdálkodási terv, amelyek nem csak a város szándékain múlnak, hanem az adott piaci környezeten és a város számára elérhető támogatási, pályázati források által kínált lehetőségeken is.

Az akcióterületi terv (ATT) a pályázat által érintett területre vonatkozó részletes megvalósíthatósági terv. Ez tartalmazza a településrendezési terv alapján megvalósítandó műszaki, valamint az érintett területrész funkcióját teljessé tevő gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, szociális célú projektek tartalmát és hozzá kapcsolódóan a fejlesztési akciók pénzügyi tervét. Az ATT konkrét tartalma függ a tervezett fejlesztés jellegétől, más például egy hátrányos helyzetű településrész, más egy barnamezős terület és ismét eltérő egy gazdaságélénkítést célul kitűző településközpont rehabilitációja esetén.

Az IVS elkészítése középtávon minden város kapcsán szakmailag indokolt, elvárás minden típusú városrehabilitáció esetében, hiszen a fenntartható városrehabilitációs tervezés nem a város méretének függvénye. Ezek a dokumentumok tehát a városrehabilitációs pályázatokon való elindulás alapfeltételei. Pontosan ezért sokszor csak azért kerül megírásra, hogy egy pályázat beadható legyen, így azonban sok fejlesztés mely a város életében fontos szerepet kaphatna, nem kerül bele, vagy nem kap olyan kiemelkedő szerepet, mint egyéb fejlesztési célok. Inkább a pályázathoz illeszkedő fejlesztéseket fejtik ki benne. Ilyenkor jelenik meg a felülvizsgálat szerepe, ahol újra át lehet gondolni a város számára elengedhetetlen és leg megfelelőbb fejlesztéseket, nem csak a pályázatok, de a magántőke szempontjából is.

A fent említett dokumentumok elkészítése igen időigényes, mivel komoly előzetes felmérések, egyeztető fórumok lebonyolítását igényli. Minden érintett (város vezetés, lakosság, vállalkozói szféra, civil szféra) állásfoglalását, fejlesztési igényét tükröző jól átgondolt, megtervezett, átlátható stratégiai anyag kell legyen, mely minden szempontból illeszkedik a Településfejlesztési koncepcióhoz és a Településrendezési tervhez. Szakértő munkatársaink járatosak a fent említett dokumentumok –IVS és ATT- elkészítésében, az előzetes felmérések koordinálásától a költség-haszonelemzésekig. Minőségi szolgáltatást nyújtunk akár pályázathoz kapcsolódik ezen dokumentum elkészítésének igénye, akár a tudatos településfejlesztés alapító dokumentumaként jelenik meg.

Önkormányzati intézményfejlesztés

Az ÚSZT-n belül nagy hangsúlyt kapnak a helyi, önkormányzati fejlesztések, ezen belül az önkormányzati intézmények fejlesztése. Az önkormányzati intézményrendszer főbb területei a teljesség igénye nélkül: közigazgatás, oktatás, egészségügy, szociális ellátás, kultúra, sport.

Ezen intézmények fenntartása, működtetése alapvetően non-profit, közcélú tevékenység, elsődleges célja pedig a lakosság életszínvonalának növelése, a település lakosságot megtartó erejének növelése, valamint új betelepülőket vonzó szolgáltatási kör biztosítása. Ezen intézményeken keresztül válik legtöbbször igen jelentős munkaadóvá az érintett önkormányzat. Minél szélesebb körű és fejlettebb egy település intézményrendszere, annál kisebb mértékű a lakosság elvándorlása, a vállalkozások betelepülése és fejlődése, így biztosítva a település életképességét, további fejlődését.

Az intézményrendszer fejlesztése komplex, összetett feladat, számos közvetlen és közvetett, rövid- és hosszú távú hatással bír. Erre tekintettel a kapcsolódó pályázati kiírások többnyire előírják Megvalósíthatósági Tanulmány készítését a megfelelő értékelés érdekében. Ezen tanulmányok célja, hogy rajtuk keresztül megállapíthatóvá váljon, mennyire illeszkedik a bemutatott projekt a Regionális Operatív Program érintett prioritásához, a kiírás közvetlen és közvetett céljaihoz, mindemellett pénzügyileg átgondolt, reális ütemezésű, megvalósítható beruházás képezi-e a fejlesztés törzsét.

A Megvalósíthatósági Tanulmány feladata, hogy bemutassa Projektgazdát (pályázót), annak hátterét, környezetét, majd bemutassa a tervezett fejlesztést. A dokumentumnak be kell mutatnia a kiinduló állapotokat, illetve az abból fakadó, felmerült problémákat, melyek szükségessé teszik a beruházást. A kiindulást követően részletezésre kerül a kivitelezés, bemutatva annak szakmai, pénzügyi hátterét, időbeli ütemezését. A konkrét fejlesztés-leírást bizonyos esetekben megelőzheti úgynevezett változat-elemzés is, mely összeveti a fejlesztés hiányából, annak részleges megvalósításából, valamint maradéktalan végrehajtásából fakadó várható állapotokat, ezzel indokolva a teljes fejlesztés szükségességét, realitását. A tanulmány tovább ki kell, hogy térjen a kiindulás és végrehajtás mellett a fejlesztés rövid- és hosszú távú hatásaira, mérhető vagy becsülhető eredményeire is. Mivel alapvető fontosságú az elbírálás szempontjából, így ezen tanulmányok elkészítése kiemelt figyelmet igényel, azokat számos tekintetben fogják megvizsgálni egy-egy szakmai bírálat során.

Figyelembe veszik a Projektgazda szakmai, pénzügyi hátterét, korábbi tapasztalatait, vagy a fejlesztéshez rendelt különféle erőforrások optimalizálását, a fejlesztés indokoltságát, a kiválasztott megoldás megfelelőségét, hatékonyságát, valamint a végrehajtás realitását szakmai, pénzügyi szempontból vagy éppenséggel időbeli ütemezés tekintetében. Valóban szükséges, indokolt a végrehajtása? Megfelelő erőforrások vannak a projekthez rendelve? Rendelkezik a pályázó a szükséges erőforrásokkal? A felvázolt megoldás az ideális, leghatékonyabb választás? Ezek és számos más szempont formálja a bírálók döntését, s ezekhez a válaszokat a Megvalósíthatósági Tanulmányban fogják keresni.

A megvalósíthatósági tanulmány megfelelő összeállításához összhangba kell hozni a pályázó elképzeléseit, és a pályázati forrást biztosítók előírásait, céljait, elvárásait. A Nemzetközi Kutatási, Fejlesztési és Tanácsadó Kft. célja, hogy folyamatosan egyeztessen a pályázóval, segítse elképzeléseit kiteljesíteni javaslatokkal, véleményekkel, miközben folyamatosan szemmel tartja a kiíró szervek, a pályázati felhívás előírásait, elvárásait, s ezeket összeegyeztetve olyan tanulmányt állítson össze, mely a lehető legmaradéktalanabb módon tartalmazza a pályázó igényeit, eleget tegyen a kiírók feltételeinek, s egyben magas pontszámot érjen el a támogatás sikeres elnyerése érdekében. Munkák révén optimális egyensúlyt kívánunk teremteni, s egyben értéknövelt összekötő funkciót ellátni pályázó és pályáztató között, segítve a pályázókat sikeres, támogatható fejlesztések kialakításában, formálásában, s közben hozzásegítve a kiírókat minél értékesebb projektek beérkezéséhez.

A Megvalósíthatósági Tanulmány összeállítása a megfelelő előkészítést, és adatgyűjtést követően általánosságban 10-65 munkanapot vesz igénybe.

Önkormányzati infrastruktúra fejlesztés

A ÚSZT-n belül kiemelt hangsúlyt kapnak a helyi, önkormányzati fejlesztések, ezen belül az önkormányzati infrastruktúra, azaz az úthálózat, közműhálózat, belvíz- és csapadékvíz elvezető rendszer, szennyvíz-elvezető rendszer, valamint a hulladékkezeléssel kapcsolatos infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése. Ezek elengedhetetlenek mind a lakosság, mind pedig a gazdasági környezet számára, előbbi esetében a megfelelő életszínvonal, utóbbi esetében pedig a megfelelő működési háttér biztosítását jelenti a korrekt infrastruktúra.

Ezek a fejlesztések igen komplexek, s hatásuk is sokrétű, hiszen számos közvetlen és közvetett, rövid- és hosszú távú hatással bír, ennek megfelelően a komplex hatásokat értékelendő, a kapcsolódó pályázati kiírások a legtöbb esetben megkövetelik Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítését. Ezen tanulmányok révén kell megállapíthatóvá válnia, mennyire illeszkedik a bemutatott projekt a Regionális Operatív Program érintett prioritásához, a kiírás közvetlen és közvetett céljaihoz, mindemellett pénzügyileg átgondolt, reális ütemezésű, megvalósítható beruházás képezi-e a fejlesztés törzsét.

A tanulmány célja, hogy bemutassa a Projektgazdát (pályázót), annak hátterét, környezetét, majd felvázolja a fejlesztést magát. A fejlesztés kapcsán ki kell térni a kiinduló helyzetre, a fejlesztést generáló problémára, illetve a fejlesztés révén elérni kívánt célokra, hatásokra. Előfordul, hogy úgynevezett változat-elemzést is igény egy-egy tanulmány, azaz össze kell vetni a fejlesztés hiánya, annak részleges megvalósulása, valamint a maradéktalan végrehajtás közötti különbségeket, ezzel is indokolva annak szükségességét. Természetesen nemcsak a kiindulás és a végkifejlet alkotja a tanulmány részét, hanem a konkrét kivitelezés szakmai, pénzügyi, időbeli leírása is, így elmondható, hogy a tanulmányok igen komplex dokumentációját képezik a pályázati felhívásoknak, gyakran a benyújtott pályázatok legvaskosabb, legtöbb információt jelentő elemei.

Ahhoz, hogy egy pályázat sikeres legyen ilyen téren, látható, hogy létfontosságú a megvalósíthatósági tanulmány alapos, és mindenre kiterjedő módon történő összeállítása. Különösen fontos, hogy nemcsak a pályázó elképzelései, de a pályázati forrást biztosítók előírásai, céljai is teljesüljenek, ehhez pedig e két halmazt összhangba kell hozni.

Az FNTI Kft., hogy a kiíró szervekkel, valamint a pályázó szervezettel folytatott összehangolt egyeztetések révén olyan tanulmányt állítson össze, mely maradéktalanul tartalmazza a pályázó elképzeléseit, terveit, s mindeközben kielégítse a pályázat bírálóinak elvárásait. A dokumentáció összeállítását javaslatokkal, véleményekkel segítjük, mellyel az elbírálás sikerességét, valamint a pályázatból fakadó lehetőségek minél szélesebb körű kihasználását szeretnénk segíteni. Így kívánunk optimális egyensúlyt alkotni tevékenységünkkel az igények és a lehetőségek határán, ezáltal biztosítva azt, hogy az elkészült pályázati anyag – s ennek részeként a megvalósíthatósági tanulmány –a lehető legmagasabb pontszámot érhesse el, miközben szakmailag, pénzügyileg és műszakilag megvalósítható, kivitelezhető projektet vázoljon fel.

A megvalósíthatósági tanulmány összeállítása a megfelelő előkészítést és adatgyűjtést követően általánosságban 10-65 munkanapot vesz igénybe.

Ipari fejlesztés

Az iparfejlesztési pályázatok célja a régióban működő, illetve letelepülni kívánó elsősorban gyártó,valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentős foglalkoztatási hatással járó infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása. Ennek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása.

Az ilyen komplex projektek minden esetben megkövetelik a kidolgozott üzleti –és marketing terv, illetve megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Mindez azért fontos, hogy az értékelők számára információt szolgáltassunk annak megítéléséhez, hogy a projekt illeszkedik a releváns operatív program céljaihoz, társadalmi haszna jogossá teszi a támogatást, pénzügyileg végiggondolt, valamint optimális műszaki és szakmai tartalommal bír.

A megvalósíthatósági tanulmányban bemutatjuk a pályázó szervezet tevékenységeit, korábbi fejlesztéseit, majd elhelyezzük a projektet a projektgazda stratégiájában. Részletes helyzetértékelést és célcsoport elemzést végzünk, valamit bemutatjuk a projekt célkitűzéseit, elvárt eredményeit, hatásait. Bemutatjuk a pályázat műszaki tartalmát, szakmai meglapozottságát, az üzemeltetés személyi és technikai hátterét. A fejlesztési koncepciónak tartalmaznia kell a részletes és pontos, műszaki dokumentáción alapuló költségvetést, pénzügyi ütemezést és a bevételek becslését. Feltérképezzük a beruházás valamennyi kockázati tényezőjét, végül pedig kommunikációs tervet készítünk.

A pályázati kezelő szervezet az elkészült tanulmányt több szempontból vizsgálja. Feltérképezi az adott projekt komplexitását annak megfelelően, hogy alapinfrastruktúra, termelő infrastruktúra, vagy szolgáltatás fejlesztés történik. Értékeli a pályázó szervezet és a projekt menedzsment team eddigi tapasztalatait, valamint megvizsgálja pályázat szakmai, műszaki és pénzügyi fenntarthatóságát. Fontos, hogy az adott beruházás mennyiben jár a vállalkozások versenyképességének növelésével és új munkahelyek teremtésével.

Az iparfejlesztési pályázatok sikere a pályázó szervezet elképzeléseinek és a kezelő szervezet által támasztott követelményeknek az összehangolásán múlik. Az FNTI Kft. szakértői feltárják a projekt alternatívákat, és javaslatot tesznek a lehető legmagasabb pontszámot elérő, ugyanakkor műszaki és szakmai szempontból is kivitelezhető és fenntartható projekt kidolgozására. Fontos, hogy minden esetben személyre szabottan, a pályázó céljainak és lehetőségeinek megfelelően választjuk ki az optimális megoldást.

Amint meghoztuk ezt az alapvető döntést, ütemtervet készítünk, amelyben meghatározzuk az előkészítésben résztvevők felelősségi körét, összegyűjtjük a szükséges adatokat és a csatolandó dokumentumokat. Az FNTI ügyfelei emellett pontos tájékoztatást kapnak a pályázat megvalósításának és elszámolásának teljes folyamatáról. A tanulmány összeállítása az adatok és a mellékletek rendelkezésre állásának függvényében 4-6-8 hetet vesz igénybe.

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette figyelmét, bővebb információért hívja központi ügyfélszolgálatunkat az +36-20/377-9200-as telefonszámon, vagy írjon nekünk az  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  címre és felvesszük Önnel a kapcsolatot!


 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

  • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
  • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
  • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
  • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.