Független Nemzetközi Tanácsadó Iroda Kft.

Hírek

GINOP Plusz-1.1.2-21 Magyar Multi Program

Támogatás célja

A kiemelkedő teljesítményű, nagy növekedésre képes, illetve a jövőorientált iparágakban működő, a legfejlettebb technológiák adaptálására alkalmas, innovatív kkv-k kulcsszerepet játszanak a gazdaság dinamizálásában, ezért további fejlődésük elősegítése, értékteremtő képességük javítása, külpiaci jelenlétük megerősítése, valamint testreszabott, professzionális szakmai felkészítésük nagyban hozzájárulhat a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének fokozásához.

Támogatást igénylők köre

 • IFKA előminősítési tanúsítvánnyal rendelkezik
 • Fejlesztés Budapesten kívül valósul meg (60 napja bejegyzett telephelyen)
 • Minimum 1 vagy 4 lezárt üzleti év és min 3 fő statisztikai létszám, árbevétel min 50-100 M Ft
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá

A támogatást igénylőnek a támogatási kérelemben szükséges megjelölnie az alábbiakban megnevezett 4 célcsoport egyikét, amely alapján a célcsoportra vonatkozóan elvárt valamennyi kritériumoknak való megfelelés ellenőrzésre kerül.

 1. Jelentős növekedést felmutató cégek (értékesítési árbevételének átlagos éves növekedése 2016-2019 vagy 2017-2020 közt mikro és kis vállalkozás esetén legalább 50%, közép esetén legalább 15%)
 2. Export átlagos éves növekedése 2016-2019 vagy 2017-2020 közt legalább 50%, de min 50 M Ft
 3. Növekedésre képes vagy ígéretes vállalkozások
 4. Exportbajnokok (2019 vagy 2020 évben éves árbevétel legalább 50%-a exportárbevétel)

 Jogi forma

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 131 Ügyvédi iroda
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg,
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét;
 • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amely vállalkozás a GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz- 1.2.2-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.

  Elszámolható költségek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Technológiafejlesztés

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Ingatlan beruházás (max 70%)
 • Tanácsadás (max 100 M Ft és 10%)
 • Képzések (max 5 M Ft és 10%)
 • Gyártási licenc és know-how (max 10%)
 • Minőség-, környezet- egyéb irányítási rendszerek (max 10 M Ft és 10%)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (max 300 M és 40%)
 • Kísérleti fejlesztés (max 300 M Ft és 40%)
 • Információs technológia (max 30%)
 • Külpiacra jutás (max 50 M Ft és 10%
 • Iparvédelmi oltalom (max 10 M Ft és 10%)

A kötelező technológia fejlesztésen kívül legalább 1 pont választása kötelező

Elszámolható költségek köre

 1. A) Beruházási költségek

Eszközbeszerzés költségei

1) Új eszközök, gépek beszerzése

 • Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszköz beszerzése

(Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni, a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói igazolás/nyilatkozat (A gyártói igazolás esetén, a dokumentumban szerepelnie kell az együttműködés érvényességi idejének is.) a forgalmazói kapcsolatról, gyártó honlapjáról készült képernyőkép, amely igazolja a szállító forgalmazói státuszát, a gyártó európai disztribútora és a magyar kereskedő közötti kapcsolatról szóló dokumentum (amennyiben a kapcsolat levezethető); amennyiben a szállító a gyártó leányvállalata és a kapcsolat egyértelmű (cégkivonat alapján), abban az esetben nem szükséges külön alátámasztó dokumentumot csatolni.)

 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
 • beszerezhető új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) kizárólag az eszközbeszerzés részeként kerülhetnek elszámolásra, amennyiben ezeket számvitelileg a beszerzett eszközre aktiválják.

2) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra)

 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,
 • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.

3) Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése

 • hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
 • hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.
 1. B) Építéshez kapcsolódó költségek

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás.

az infrastrukturális beruházások költsége: (A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai célokat is szolgálnak):

 • épületgépészeti gépek,
 • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk
 • kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • szennyvíztároló,
 • szellőzési, légfrissítő berendezések,
 • pneumatikus berendezés,
 • felvonók,
 • iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel, amelyre az iparvágány rácsatlakozik),
 • hűtőkamra,
 • siló,
 • ipari kapuk,
 • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.
 • parkoló, kerítés, út, járda.
 1. ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).
 2. C) Immateriális javak beszerzésének költsége

Szoftverek beszerzése

A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Felnőttképzési menedzsment szoftver esetében kizárólag FAR (Felnőttképzés Adatszolgáltatás Rendszere) integrációval rendelkező szoftver szerezhető be.

Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.

Elszámolható eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára

 1. B) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 2. a) Képzéshez kapcsolódó költségek
 • Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj);

(A képzés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 5 millió Ft-ot.)

 1. b) Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

Tanácsadói óradíjak (A tanácsadás elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 100 millió Ft-ot.)

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja
 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
  • Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység költsége
 • Egyéb szolgáltatási költségek
  • Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel költsége (A külpiaci megjelenéshez kapcsolódó utazási költség, szállásköltség, kiállítás regisztrációs díja, standhelybérlés költsége.)
 1. C) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (Kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó anyagok költsége)
 • Projekt-előkészítés költségei (Előzetes tanulmányok költsége, amely magában foglalja az előminősítéshez szükséges bemutatkozó és megalapozó anyagok összeállítását, vállalati diagnosztikai, szakértői szolgáltatások igénybevételét, fejlesztési terv kidolgozását.) A projekt-előkészítés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a 1,5 millió Ft-ot.
 1. D) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

  Támogatási összeg

 • minimum: 30 millió Ft
 • maximum: 2500 millió Ft

feltételesen vissza nem térítendő támogatás

Támogatási intenzitás: 30-50%

A pályázati előminősítést az IFKA NKft. végzi, a tanúsítványok birtokában a kérelmeket 2021. október 11. és 2022. szeptember 1. között lehet benyújtani

A projekt területi korlátozása:

A felhívás keretében Budapest területén megvalósuló fejlesztés NEM támogatható!

 Előleg igénylés: 100% (kötelező)

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, operatív igazgató

 

Kérdése van? Hívjon!

+36-20/377-9200